Oliva

Denom.
SERIE V DOBLE ROBUSTO tubos/12 88,00